02436527026 | 0916554477

congchungviethung@gmail.com

Menu

Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Văn phòng công chứng Việt Hưng thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch triển khai thực hiện ngay từ thời điểm sau khi nghị định có hiệu lực thi hành.

* Chứng thực bản sao từ bản chính:

Công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

* Chứng thực chữ ký:

Công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;

bài viết liên quan

blog img

Lorem Ipsum là đoạn văn bản giả phục vụ cho in ấn

22/7/2019
100 Views

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn...

blog img

Lorem Ipsum là đoạn văn bản giả phục vụ cho in ấn

22/7/2019
100 Views

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn...

blog img

Lorem Ipsum là đoạn văn bản giả phục vụ cho in ấn

22/7/2019
100 Views

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn...